hristiyanlıkta mehdi inancı

TEVRAT’DA VE MUSEVİ KAYNAKLARDA HAZRETİ MEHDİ (a.s)

Musevi Kaynaklarda Hz. Mehdi (a.s)'ın Gelişinden Önceki Dönemin Özellikleri

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geleceği nesilde... tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (a.s)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... günahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun kalınacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlu'nun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geleceği nesilde... kötü insan takdir görecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (a.s)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Bağbozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacak... Güzel tarlalar, verimli asmalar, halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün. (Yeşaya, 32:10-13)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi (a.s)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geleceği nesilde, alimlerin toplanma meclisleri, fuhuş evleri haline gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (a.s)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek; fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)

... Savaşmaları için bütün ulusları biraraya getireceğim... Evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek... (Zekeriya, 14:2)

... Savaşan bütün halkları Rab şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. (Zekeriya, 14:12)

... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)

... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-20)

... Orduların Rab'bi tarafından, gök gürlemesiyle ve zelzele ile ve büyük gürültü ile, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor... Evleri yağmalanacak, kadınlarının ırzına geçilecek... Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. (Yeşaya, 13:1, 5, 16-18) *Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.

Musevi Kaynaklarda Hz. Mehdi (a.s)'ın Özellikleri

[Hz. Mehdi (a.s)'ın] davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. (Yeşaya, 11:5)

[Hz. Mehdi (a.s)] yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya, 11:4)

... [Hz. Mehdi (a.s)] dünyaya ağzının değneğiyle vuracak [yani silahı olmadan sözleriyle etkileyecek] ve kötüleri dudaklarının soluğuyla öldürecek [yani konuşmalarıyla manen etkisiz hale getirecek]. (Yeşaya, 11:4)

O [Hz. Mehdi (a.s)] tüm dünyayı Allah'a birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek, çünkü şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

"... Güçle kuvvetle değil, ancak Benim Ruhumla başaracaksın" diyor. Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Zekeriya, 4:6)

Bakın, kulum [Hz. Mehdi (a.s)] başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. (Yeşaya, 52:13)

Ona [Hz. Mehdi (a.s)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel, 7:14)

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (a.s), Hz. Süleyman (a.s) gibi] sadece sedirinden hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)

Savaş arabalarını... uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız [Hz. Mehdi (a.s)] uluslara barışı duyuracak... (Zekeriya, 9:10)

... Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (a.s)'ın] üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek... (Yeşaya, 11:2-3)

Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (a.s)] tüm insanlara Allah'ın yollarını ve O'ndan korkmayı öğretebilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

[Hz. Mehdi (a.s)] çıktığında... [Allah'ın yasalarının uygulanmasındaki] itaatsizlikleri düzeltecek... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

... [Hz. Mehdi (a.s)'ın] kaldığı yer görkemli olacak. (Yeşaya, 11:10)

... O [Hz. Mehdi (a.s)] [bir adamı] sezer ve hakkında hüküm verir, çünkü şöyle yazılmıştır: Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. [Yeşaya, 11:3-4] (Talmud, Sanhedrin 93b)

... O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor... (Yeşaya, 52:7)

Mesih'in [Hz. Mehdi (a.s)'ın] alametler göstermesine ya da kendini ispatlaması için harikalar yapmasına ihtiyaç yoktur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:2)

Mesih [Hz. Mehdi (a.s)] büyük şöhret kazanacak ve onun ünü diğer milletler arasında Kral Süleyman'dan daha fazla olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

[Hz. Mehdi (a.s)'ın] adı nedir? ... Onun adı Şiloh [gönderilmiş olan, Allah'ın armağanı]... Onun adı Yinnon [adı dünyanın sonuna kadar yaşayacak olan]... Onun adı Haninah [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]... Onun adı Menahem [rahatlatıcı, teselli eden]... Çünkü Benim ruhumu rahatlatacak olan Menahem [rahatlatıcı]... Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi taşıdı... (Talmud, Sanhedrin 98b)
  • şeyhülislam
  • 4.952

Konular