lise 3 konuları

MATEMATİK KONULARI

Karmaşık Sayılar
Logaritma
Tümevarım
Toplam Çarpım Sembolü
Diziler,Seriler
Lineer Cebir

FİZİK KONULARI
Yeryüzünde hareket
Düşey doğrultuda atış - yatay atış - eğik atış - dairesel hareket - kepler yasaları- basit harmonik Hareket
Momentum
İtme ve momentum - momentumun korunumu
Elektrostatik
Elektrik yükü - elektriklenme -elektroskop-coulomb kanunu - elektrik alan-potansiyel-kondansatörler
Elektrik akımı-elektrik akımı - elektroliz - iletkenlik - transformatörler - elektrik devreleri - üreteçler ve lambalar - akım, gerilim, direnç - eşdeğerdirenç - üreteçler

KİMYA KONULARI
Kimyasal tepkimelerde hız
Kimyasal tepkimelerde denge
Kimyasal tepkimelerde çözünürlük dengesi
Asit ve baz dengeleri

BİYOLOJİ KONULARI

Dokular
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Destek ve Hareket Sistemleri
Sindirim Sistemleri
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri
Solunum Sistemleri
Boşaltım Sistemleri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI

XX.yy. başlarında Osmanlı İmparatorluğu: II. Meşrutiyet dönemi ve siyasi gelişmeler -  Trablusgarp ve Balkan Savaşları
Dünya Savaşının sonuna kadar Osmanlı Devleti: Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. I. Dünya savaşının sonunda Osmanlı Devleti
Mondros Ateşkes Antlaşması - Osmanlı Devleti'nin paylaşılması -Wilson İlkeleri

Paris Barış Konferansı- İzmir'in işgali- Zararlı ve yararlı cemiyetler 
M. Kemal'in İstanbul'a gelişi.-M. Kemal Atatürk'ün hayatı
Kurtuluş Savaşı:Kuvayı Milliye Hareketinin başlaması
M. Kemal'in Samsun'a çıkışı
Amasya genelgesi - Erzurum Kongresi
10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası -Sivas Kongresi
Amasya görüşmesi - Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi.
Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması - Misak-ı Milli
İstanbul'un resmen işgali - TBMM'nin açılışı ve ilk Anayasa
TBMM'ye karşı yürütülen ayaklanmalar - Sevr Barış Anlaşması
Doğu Cephesi - Güney Cephesi
İnönü Muharebesi- Tekalif-i Milliye Emirleri
Sakarya Meydan Muharebesi - Ankara Anlaşması
Kars Anlaşması - Büyük Taarruz
Mudanya Ateşkes Anlaşması - Lozan Barış Anlaşması
Halifeliğin kaldırılışı - Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuruluşu
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası -Şeyh Sait isyanı
Serbest Cumhuriyet Fırkası - Menemen Olayı
Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi -Hukuk alanındaki gelişmeler
Medeni Kanunun kabulü -Kadınlara siyasi haklarının verilmesi
18 Mart Çanakkale Zaferi - Eğitim ve kültür alanındaki inkılap hareketleri
Tevhid-i Tedrisat Kanunu -Medreselerin kapatılması
Kıyafet İnkılabı - Soyadı kanunu
Kadın haklarının Kabulü
Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler
Ekonomik alanda gelişmeler: Milli ekonominin kuruluşu
Bayındırlık ve Sağlık alanındaki gelişmeler. Türk ordusu ve milli savunma
Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti:Milli Dış politika -Nüfus Mübadelesi
Yabancı Okullar sorunu -Musul Meselesi
Milletler Cemiyetine girişimiz
Balkan Antantı - Sadabat Paktı
Montreoux Sözleşmesi - Hatay Meselesi
Atatürkçü düşünce sistemi -Atatürk İlkeleri
Atatürk İlkelerine sahip çıkmak ve ilkelerin devamını sağlamak-Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditler

COĞRAFYA KONULARI

BİYOÇEŞİTLİLİK
CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞI
EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ
EKOSİSTEMLERDE ENERJİ AKIŞI VE BESİN ZİNCİRİ
MADDE DÖNGÜLERİ VE ÖZELLİKLERİ
HİDROELEKTRİK POTANSİYEL

NÜFUS POLİTİKALARI
ŞEHİRLERİN GELİŞMELERİ VE ETKİ ALANLARI

DOĞAL KAYNAKLAR
MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE
TÜRKİYEDE ARAZİ KULLANIMI
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

TÜRKİYE DE TARIM
TÜRKİYE DE HAYVANCILIK
Hayvancılık
Hayvancılık-Kavram Ağı Haritası

TÜRKİYE DE MADENCİLİK
Madenler-
Türkiye Maden Haritası

TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARI
TÜRKİYE'DE SANAYİ
DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ
TÜRKİYE'DE BÖLGE SINIFLANDIRILMASI
KÜRESEL ORTAM-BÖLGELER VE ÜLKELER
Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
Orta Asya Göçleri-İpek Yolu
KÜRESEL TİCARET
Küresel Ticaretin Elemanları:Hammadde,Üretim,Pazar
TURİZM
Turizm Ölçme Değerlendirme
BÖLGELER VE ÜLKELER
İngiltere-Sanayileşme Nedenleri
Japonya-Neden Fazla Deprem Olur
Japonyanın İzole Olma Durumu

EDEBİYAT KONULARI

TANZİMAT EDEBİYATI
DÜZYAZI TÜRLERİ
SERVET - İ FÜNUN EDEBİYATI
FECR-İ ATİ EDEBİYATI
MİLLİ EDEBİYAT

FELSEFE KONULARI

Felsefeye giriş
Felsefenin anlamı
Felsefenin çeşitli alanlarla ilişkisi
Bilgi felsefesi
Bilgi kuramının temel problemi
Bilim felsefesi
Varlık felsefesi
Ahlak felsefesi
Siyaset felsefesi
Estetik(sanat) felsefesi
Din felsefesi

GEOMETRİ KONULARI
Çokgenler
Çokgensel bölgelerin alanları
Çemberler
Geometrik yerler
  • beyaz.nur
  • 8.263

Konular